Административни

Административни

1. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Сваляне на документа


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В І ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Сваляне на документа


2. Процедура за преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Сваляне на документа


3. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства
Сваляне на документа


4. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
Сваляне на документа


5. ЗАЯВЛЕНИЕ за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Сваляне на документа


6. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Сваляне на документа


7. Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
Сваляне на документа


8. Процедура за приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища
Сваляне на документа