Административни
1. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Сваляне на документа


Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация в Първо ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
Сваляне на документа


- Процедура за преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Сваляне на документа


- ЗАЯВЛЕНИЕ за записване на ученик
Сваляне на документа


ЗАЯВЛЕНИЕ за преместване на ученик
Сваляне на документа


ЗАЯВЛЕНИЕ за преместване на ученик в друг клас
Сваляне на документа


- ЗАЯВЛЕНИЕ за освобождаване на ученик от учебни занятия
Сваляне на документа


ЗАЯВЛЕНИЕ за освобождаване на ученик от ФВС
Сваляне на документа


- Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства
Сваляне на документа


- ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на оригинал/дубликат
Сваляне на документа


1 2