Обогатяване на дигиталните компетенции на учителите

Обогатяване на дигиталните компетенции на учителите

Обогатяване на дигиталните компетенции на учителите

29
Юни
2020

На 29.06.2020 г. се проведе обучение на тема „Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с Office 365 по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.

Първо ОУ „Христо Ботев“ град Търговище участва с 10 представители от начален и прогимназиален етап, обучавани от проф. д-р Румяна Папанчева. Целта на квалификационната форма бе усъвършенствне знанията и уменията на педагозите за работа в електронна среда, за да бъдат учителите адекватно подготвени при необходимост от дистанционно провеждане на учебния процес. 
Обучените учители поставят висока оценка на осъществената квалификация относно нейната приложимост и полезност.

Петя Панайотова, ст. учител ГЦОУД