Предстоящи квалификации на вътрешноинституционално и институционално ниво

Предстоящи квалификации на вътрешноинституционално и институционално ниво

Предстоящи квалификации на вътрешноинституционално и институционално ниво

30
Май
2022

         Във връзка с реализирането на дейности, насочени към повишаване компетентностите на педагогическите специалисти на вътрешноинституционално и институционално ниво, в образователната институция предстои провеждане на следните форми на квалификация, включени в Плана за квалификационна дейност на педагогическите специалисти в I ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021/2022 година:

1. Вътрешноинституционална квалификация.

Тема: Инструменти за привлекателно образование /Внедряване и използване на информационни и комуникационни технологии в учебните часове по различни учебни предмети. Създаване и използване на дигитални учебни ресурси/. 

Място на провеждане: I ОУ "Христо Ботев".

Период на провеждане: месец юни 2022 г.; продължителност - 4 часа.

Обучаващ: Л. Иванова – гл. учител в начален етап.

Брой на педагогическите специалисти, които ще участват: 30 учители от НЕ и ПЕ.

2. Институционална квалификация. 

Тема: Особености в развитието на децата от начална училищна възраст и усвояване ролята на ученик.

Период на провеждане: 21.06.22 г.; начало: 09.00 ч. - край: 15.30 ч.

Обучаваща организация: ДИКПО – Варна.

Място на провеждане: I ОУ "Христо Ботев".

Брой на педагогическите специалисти, които ще участват: 15 учители от НЕ.