Открити практики на млади учители в начален етап през учебната 2023-2024 година 

Открити практики на млади учители в начален етап през учебната 2023-2024 година 

Открити практики на млади учители в начален етап през учебната 2023-2024 година 

01
Декември
2023

       Във връзка с Плана за квалификация на педагогическите специалисти, част от който е наставническата дейност, през месеците октомври и ноември в начален етап бяха реализирани открити практики на млади учители. Подготовката за тях бе извършена в екип с учителите наставници, които подпомагат колегите си в методически аспект.  

       Откритите уроци бяха наблюдавани от ръководството на училището, г-жа Р. Колева, гл. учител в НЕ, и учителите наставници. 

       На 24.10.23 г. г-жа Д. Найденова, учител ЦОУД в НЕ, представи открита практика във 2. б клас. Урокът за самоподготовка беше по Български език - "Звуковете и буквите в българския език". Направи впечатление динамиката, с която се сменяха ситуациите в методическия ход на урока. Образователните цели бяха постигнати с разнообразни класически и интерактивни похвати. 

       На 26.10.23 г., с учениците от 4. в и 4. г клас бе реализирана открита практика по Човекът и природата, изнесена от г-жа Х. Хрюстем, учител ЦОУД в НЕ. Неин наставник е г-жа Г. Маркова, ст. учител в НЕ. Темата на урока беше: "Замърсяване и опазване на водата, въздуха и почвата". Компонентите в методическия ход бяха съпътствани от интересни игрови похвати, чрез които учениците с лекота усвояваха новите знания. Използваха се интерактивни методи, които уплътниха времето за работа върху поставените задачи. 

      По учебния предмет Човекът и обществото урок за самоподготовка в 4. клас изнесе г-жа Св. Пантева, учител ЦОУД в НЕ, чийто наставник е г-жа Н. Миланова, ст. учител в НЕ. В хода на урока бяха приложени методите беседа и упражнения чрез електронни ресурси. Усъвършенстваха се уменията за самостоятелна работа, самоконтрол и самопроверка. 

      На 30.11.23 г. беше представена открита практика по Български език в 1. а клас, реализирана от г-н Б. Борисов, ст. учител в НЕ. Негов наставник е г-жа П. Иванова, ст. учител в НЕ. Темата беше: "Запознаване с буквата "я".

     Първокласниците придобиха знания за последната буква в родната азбука чрез използване на иновативни подходи от страна на учителя. 

     През месец декември дейностите, свързани с наставничеството, продължават в учебното заведение. 

 

Галина Станчева, главен учител 

 

 

"?>