Warning: getimagesize(w/s61881918.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Педагогически специалисти от I ОУ „Христо Ботев“ участват в курс за придобиване на ПКС

Педагогически специалисти от I ОУ „Христо Ботев“ участват в курс за придобиване на ПКС

Педагогически специалисти от I ОУ „Христо Ботев“ участват в курс за придобиване на ПКС

29
Май
2017

      На 28.05.2017 г. 15 педагогически специалисти от начален и прогимназиален етап на I ОУ „Христо Ботев“ се включиха в подготвителен тематичен курс на тема: „Педагогическите умения на учителите“. Той е ориентиран към придобиване на V и IV ПКС. Обучението се проведе в ПГИИ „Джон Атанасов“ от проф. дпн Николай Колишев – представител на ДИКПО - Варна.

      В рамките на курса вниманието на аудиторията бе насочено към етапа на целеполагане в процеса на обучение. Бяха разисквани дванайсетте глобални цели, залегнали в ЗПУО, с акцент върху усвояването на знанието.

      Другият съществен етап е свързан с определяне компонентите на усвояване с оглед на трите елемента: запомняне, разбиране и прилагане. Коментираха се конкретни практически ситуации и примери, за да се анализират действията, чрез които ученикът доказва придобитите знания.

      Образованието е предаване на социален опит. По тази причина то има два основни вида цели: репродуктивни и творчески. Бяха анализирани репродуктивната и творческата организация на обучението. Във връзка с втория подход се изясни същността на понятието „учебен проблем“. Способността да формулира подходящи учебни проблеми, е свидетелство за висок професионализъм на учителя.

      Във втората чест от тематичния курс бяха представени стратегиите за учебно мотивиране на учениците: „Успехи и неуспехи“, „Методи на обучение“, „Хуманни взаимоотношения“, „Рационални аргументи за ценност на знанията“.

      Галина Станчева – главен учител по БЕЛ