Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
И Н Ф О Р М А Ц И Я

И Н Ф О Р М А Ц И Я

30
Август
2014

И Н Ф О Р М А Ц И Я по чл.22 б, ал.2, т.15 от Закона за обществените поръчки относно датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІІ КЛАС НА І ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГРАД ТЪРГОВИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г.” - ИЗТЕГЛИ