Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Документи 2016/2017 учебна година

Документи 2016/2017 учебна година

17
Септември
2016

Стратегия за развитие на училището - изтегли

Правилник за дейността на училището - изтегли

Училищен учебен план - изтегли

Форми на обучение - изтегли (чл. 15 от ПДУ)

Годишен план за дейността на училището - изтегли

Мерки за повишаване качеството на образованието - изтегли

Програма за превенция на ранното напускане на училище - изтегли

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи - изтегли

Етичен кодекс на училищната общност - изтегли

Спортен календар - изтегли

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ - изтегли

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВО ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ - изтегли

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ - изтегли

Правила за изготвяне на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците и за провеждане на изявите - изтегли