Обществен съвет

Обществен съвет

02.06.2023
Уважаеми г-н Алексиев, От името на Обществения съвет към Първо основно училище "Христо Ботев", приемете специални поздрави за патронния празник на училището.

        Общественият съвeт (ОС) към І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище е избран на  учредително събрание, проведено на 30.11.2016 г., от представители на родителите на учениците от І до VІІІ клас, номинирани на родителските срещи за делегати на Съвета. Представител на финансиращия орган е определен със заповед № З-01- 774/19.10.2016 г. на кмета на община Търговище.

        Поименният състав на Съвета е определен със заповед № 284-284/08.12.2016 г. на директора на училището за срок от 3 години. На 28.09.2017 г. (протокол № 10/28.09.2017 г.) е извършена промяна в състава на Обществения съвет към I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от ПСУДОСДГУ -  поради преместването на ученик в друго училище.

       След изтичането на 3-годишния мандат, на 28.11.2019 г., на общо събрание на родителите, е избран нов състав на ОС.  

      Административното и техническото подпомагане на Обществения съвет се извършва от Пламена Пенчева-Дъбева – технически сътрудник в училището.

      Съветът осъществява дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към Детските градини и училищата, както и Правилника за дейността на Обществения съвет при І ОУ „Христо Ботев“, приет на първото му заседание.

      През първия етап на изпълнението на Стратегията за развитие на І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище (2016/2017 уч. година) са проведени 10 заседания на ОС с участието на директора на училището и съответните длъжностни лица (заместник-директори, гл. счетоводител, класни ръководители). С право на съвещателен глас в заседанията на Обществения съвет имат право да участват председателят на Настоятелството и трима представители на Ученическия съвет. На всяко заседание се води протокол, към който се прилага и присъствен списък.

      През втория етап (2017/2018 уч. година – 2018/2019 уч. година) са проведени 14 заседания на ОС, а през третия етап (2019/2020 уч. година) – 6.

      Основните дейности на Обществения съвет през трите етапа от изпълнение на Стратегията са, както следва:

 • Общественият съвет одобрява Стратегията за развитие на І ОУ „Христо Ботев“ за периода 2016-2020 година.
 • На редовни заседания Съветът се запознава детайлно с тримесечните отчети за изпълнението на бюджета на училището. Дадените досега становища по отчета на изпълнението на бюджета за 2016, 2017, 2018, 2019 г. са положителни.
 • Общественият съвет приема предложенията на директора за разпределение на установения към края на всяка финансова година преходен остатък.
 • Дава становища по разпределението на бюджета по дейности и относно размера на капиталовите разходи за всяка финансова година.
 •  Общественият съвет съгласува училищните учебни планове.
 •  Съгласува критерии за  план-прием в I клас за всяка учебна година.
 • Общественият съвет съгласува и направения от учителите избор на учебници и учебни комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците.
 • Общественият съвет участва в обсъждането и приема програмите за превенция на ранното напускане на образователната система и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
 • Участва в създаването на Етичен кодекс на училищната общност, съвместно с представители на Педагогическия съвет и Ученическия съвет.
 • Представителите на Обществения съвет имат съвещателен глас при участието им в заседанията на Педагогическия съвет.
 • По искане на директора на училището, ОС през годините се е произнасял и по следните въпроси:

1. Предстоящ основен ремонт и цялостно обновяване на училищната сграда по инвестиционна програма на община Търговище по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, като приема информацията без възражения.

2. Обсъждане на маршрутните схеми за извозване на учениците до сградата на ІІІ ОУ „П. Р. Славейков“ и обратно, в която през учебната 2017/2018 г. се провеждаше образователният процес.

3. Въвеждането на ученически униформи.

4. Електронно заявяване на обяди.

5. Ограничаване на използването на мобилна техника от учениците в час.

 

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
Сваляне на документа


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
Сваляне на документаРЕШЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ I ОУ “ХРИСТО БОТЕВ“ ГР.ТЪРГОВИЩЕ Прочети повече

На 26.03.2024 г. ще се проведе заседание на Обществения съвет. Прочети повече

РЕШЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ I ОУ “ХРИСТО БОТЕВ“ ГР.ТЪРГОВИЩЕ Прочети повече

На 22.02.2024 г. ще се проведе заседание на Обществения съвет. Прочети повече

РЕШЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ I ОУ “ХРИСТО БОТЕВ“ ГР.ТЪРГОВИЩЕ Прочети повече

На 08.02.2024 г. ще се проведе заседание на Обществения съвет. Прочети повече

РЕШЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ I ОУ “ХРИСТО БОТЕВ“ ГР.ТЪРГОВИЩЕ Прочети повече

На 25.10.2023 г. ще се проведе заседание на Обществения съвет. Прочети повече

РЕШЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ I ОУ “ХРИСТО БОТЕВ“ ГР.ТЪРГОВИЩЕ Прочети повече

На 29.06.2023 г. ще се проведе заседание на Обществения съвет. Прочети повече

1 2 3 4 5 6 7 8 9