Обществен съвет

Обществен съвет


        Общественият съвeт (ОС) към І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище е избран на  учредително събрание, проведено на 30.11.2016 г., от представители на родителите на учениците от І до VІІІ клас, номинирани на родителските срещи за делегати на Съвета. Представител на финансиращия орган е определен със заповед № З-01- 774/19.10.2016 г. на кмета на община Търговище.

        Поименният състав на Съвета е определен със заповед № 284-284/08.12.2016 г. на директора на училището за срок от 3 години. На 28.09.2017 г. (протокол № 10/28.09.2017 г.) е извършена промяна в състава на Обществения съвет към I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от ПСУДОСДГУ -  поради преместването на ученик в друго училище.

       След изтичането на 3-годишния мандат, на 28.11.2019 г., на общо събрание на родителите, е избран нов състав на ОС.  

      Административното и техническото подпомагане на Обществения съвет се извършва от Пламена Пенчева-Дъбева – технически сътрудник в училището.

      Съветът осъществява дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към Детските градини и училищата, както и Правилника за дейността на Обществения съвет при І ОУ „Христо Ботев“, приет на първото му заседание.

      През първия етап на изпълнението на Стратегията за развитие на І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище (2016/2017 уч. година) са проведени 10 заседания на ОС с участието на директора на училището и съответните длъжностни лица (заместник-директори, гл. счетоводител, класни ръководители). С право на съвещателен глас в заседанията на Обществения съвет имат право да участват председателят на Настоятелството и трима представители на Ученическия съвет. На всяко заседание се води протокол, към който се прилага и присъствен списък.

      През втория етап (2017/2018 уч. година – 2018/2019 уч. година) са проведени 14 заседания на ОС, а през третия етап (2019/2020 уч. година) – 6.

      Основните дейности на Обществения съвет през трите етапа от изпълнение на Стратегията са, както следва:

 • Общественият съвет одобрява Стратегията за развитие на І ОУ „Христо Ботев“ за периода 2016-2020 година.
 • На редовни заседания Съветът се запознава детайлно с тримесечните отчети за изпълнението на бюджета на училището. Дадените досега становища по отчета на изпълнението на бюджета за 2016, 2017, 2018, 2019 г. са положителни.
 • Общественият съвет приема предложенията на директора за разпределение на установения към края на всяка финансова година преходен остатък.
 • Дава становища по разпределението на бюджета по дейности и относно размера на капиталовите разходи за всяка финансова година.
 •  Общественият съвет съгласува училищните учебни планове.
 •  Съгласува критерии за  план-прием в I клас за всяка учебна година.
 • Общественият съвет съгласува и направения от учителите избор на учебници и учебни комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците.
 • Общественият съвет участва в обсъждането и приема програмите за превенция на ранното напускане на образователната система и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
 • Участва в създаването на Етичен кодекс на училищната общност, съвместно с представители на Педагогическия съвет и Ученическия съвет.
 • Представителите на Обществения съвет имат съвещателен глас при участието им в заседанията на Педагогическия съвет.
 • По искане на директора на училището, ОС през годините се е произнасял и по следните въпроси:

1. Предстоящ основен ремонт и цялостно обновяване на училищната сграда по инвестиционна програма на община Търговище по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, като приема информацията без възражения.

2. Обсъждане на маршрутните схеми за извозване на учениците до сградата на ІІІ ОУ „П. Р. Славейков“ и обратно, в която през учебната 2017/2018 г. се провеждаше образователният процес.

3. Въвеждането на ученически униформи.

4. Електронно заявяване на обяди.

5. Ограничаване на използването на мобилна техника от учениците в час.

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
Сваляне на документаДнес, 31.01.2023 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище Прочети повече

На 31.01.2023 г. (вторник) ще се проведе заседание на Обществения съвет към І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище Прочети повече

РЕШЕНИЯ ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ I ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“ ГР.ТЪРГОВИЩЕ Прочети повече

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към I ОУ “Христо Ботев“ Прочети повече

РЕШЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ I ОУ “ХРИСТО БОТЕВ“ ГР.ТЪРГОВИЩЕ Прочети повече

На 03.11.2022 г. ще се проведе заседание на Обществения съвет Прочети повече

РЕШЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ I ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“ ГР.ТЪРГОВИЩЕ Прочети повече

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към I ОУ “Христо Ботев“ Прочети повече

РЕШЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ I ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“ ГР.ТЪРГОВИЩЕ Прочети повече

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към I ОУ “Христо Ботев“ Прочети повече

1 2 3 4 5 6 7 8 9