Стартираха дейностите по проект „Образование за утрешния ден“

Стартираха дейностите по проект „Образование за утрешния ден“

Стартираха дейностите по проект „Образование за утрешния ден“

17
Юни
2020

В I ОУ "Хр. Ботев" стартираха клубовете по проект "Образование за утрешния ден" - оперативна програма "Науки и образование за интелигентен растеж. 

По проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, са създадени клубовете:

КЛУБ „ДИГИТАЛНА РАБОТИЛНИЦА“
ръководител: Дарина Димитрова

КЛУБ „ДИГИТАЛЕН СВЯТ“
ръководител: Катерина Милева
Заниманията се провеждат в компютърния кабинет с ученици от 4 и 6 клас, които проявяват интерес и желание да усвоят базисни знания за използване на дигитални устройства.
Учениците придобиват дигитални умения и знания за изработване на брошури, картички и презентации. Ще се доразвият и дигиталните умения за търсене, сортиране, обобщение и представяне на информация. Ще се акцентира и дискутира и върху общуването, спазването на етични правила и опасностите в интернет пространството.Ще се изтъкне и приложението на информационните технологии.    

Електронна платформа -  проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“