Забавна Физика

Забавна Физика

10
Март
2022

Дейностите на групата са насочени към формиране по забавен и интригуващ път на знания, умения и компетентности, свързани с най-различни природни обекти, процеси и явления.

Целта е  учениците да са откриватели на новото знание чрез изследване, проучване и експеримент.  За разкриване на експерименталната същност на природните науки  се използват всички възможности за демонстрационен, лабораторен, както и симулационен и интерактивен експеримент. На учениците се осигурява възможност да:  наблюдават;  анализират; моделират;  разчитат схеми и таблици;  работят с различни източници на информация; извършват опити;  дискутират; работят в екип; изработват и защитават проекти.