Материална база

Материална база

    По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. е постигнато цялостното обновяване и модернизиране на  І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, което води до подобряване качеството на образованието. Бюджетът на извършените  строителни дейности в училището възлиза на 2 858 848,70 лв., без ДДС, а средствата за вътрешно оборудване и обзавеждане – 805 000 лв. без ДДС.

    Направен e основен ремонт на покрив  и цялостно саниране, при което е запазен специфичния архитектурен облик на сградата, характерен за 30-те - 40-те години на миналия век. Извършена е подмяна на съществуващата сградна ВиК инсталация, осветителна и контактна ел. инсталация, евакуационно осветление, компютърна и охранителна инсталация, видеонаблюдение. Изградена е  пожароизвестителна система.

    Ремонтирани са стени и подове, санитарни възли, сменени са врати с каси на помещенията по всички етажи. Поставени са нова ограда и нови входни врати. Осигурена е достъпна архитектурна среда чрез изграждане на асансьорна клетка и санитарни възли за инвалиди. Изцяло обновени са външния и вътрешен двор, като са направени нови настилки, отводнителна система, изградени са спортни игрища, паркинг за велосипеди, декоративно осветление на външните площадки.

    Като част от цялостното обновяване на училището е осигурено обзавеждане за всички помещения в сградата (класните стаи, учителската стая, административните помещения, медицинския кабинет).

    Извършена е и  цялостна подмяна на наличното оборудване, в това число: о6орудване, свързано с повишаване качеството на преподавания материал, средства за  използване на възможностите на дигиталните технологии - компютри, лицензиран софтуер, принтери, копирни машини, мултимедии, екран 3D, озвучителни системи, интерактивни дъски, онлайн базирана система (умна система за подпомагане на образователния процес), преносима класна стая (30 бр. таблети). Осигурена е и мобилна сцена, придружена от системи за осветление и озвучаване.

    Използването на съвременното оборудване цели постигане на по-качествен образователен процес. Наличието на компютър и мултимедия, както и интернет във всяка класна стая дават възможност на педагогическите специалисти за достъп до разнообразни източници на информация, с каквито глобалното интернет пространство разполага, за да дообогатяват учебния материал и методите на представянето му. Новите възможности в часовете по различните дисциплини способстват за активна и увлекателна комуникация с учениците и по-бързо усвояване на знанията.

    Възможностите за спортуване са изключително важни за привличането интереса на учениците към училището. Освен обновяването на физкултурните салони, модернизация на спортните площадки, са осигурени фитнес уреди - велоергометър, кростренажор, бягаща пътека, както и успоредки, кошове за баскетбол, скочища и др., които ще задоволят потребностите на учениците от физическа активност.