Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

29.06.2022
В периода 01. - 29.06.22 г. беше проведен групов тренинг за изграждане на умения за общуване с връстници, разпознаване и изразяване на емоции и за адаптацията в училище.
15.09.2021
Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби.